Hai Moldova | Let's Do It World 2012 | TV

Author: 
Nikola Parov
Country: 
Moldova
Description: 
Hai Moldova promo video with garbage tossing theme.